ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ,
ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ,
ਹਸਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈਦੀ,
ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੋ ਪੈਦੀ,
ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋਰ।।

Leave a Comment