ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ !
ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗੋ !
ਕਿਉ ਕਿ !
ਮੁਸੀਬਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ !
ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ.....

Leave a Comment