70% Girls sweet hoti hain
75% beautiful hoti hain
85% intelligent.
90% masoom hoti hai &1 00% pyari hot hain
kull mila kar 70+75+85+90+100
sab ki sab 420 hoti hain..THOKO LIKE

Leave a Comment