ਆਜਾ #ਸੋਹਣੀਏ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਕੇ,
ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੇਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ,
ਰੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਤੱਤੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਆਵੇ,
ਛਾਜਾ ਸੋਹਣੀਏ #ਸਾਉਣ ਦੀ ਘਟਾ ਬਣਕੇ,
ਆਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਕੇ!

Leave a Comment