ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ care ਨੀ ਕਰਦੀ.....
Kehndi ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ_
ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇਂਗੀ.....
ਜਿਸ ਦਿਨ "MITTRAN"  ਨੇ
Online ਹੋਣਾ ਛੱਡਤਾ__

Leave a Comment