ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ
.
.
ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜਾਂ ✋ ਵੀ
ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 😎 😜

Leave a Comment