ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀ
ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨਾ___
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਓਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਮੇਰੀ_

Leave a Comment