ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਖ,
ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਖ ,
ਅਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਚ ਡੁਬ ਗਏ,
ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ,
ਹਰ ਇਕ ਚਾਅ
ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜ ਤਾਂ ,
ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਵਸੀ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਤਾਂ______ :(

Leave a Comment