ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ #ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਸੀ …
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗਮ ਨੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਦਾ ਸੀ…
.
ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਕੱਢ ਤਾ,
ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ…
ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਤਾ

Leave a Comment