ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ 💪 ਲੜਨ ਦਾ
#ਜਿਗਰਾ🔥🔥 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਜਿਹੜੇ
☁ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ  ਧੁੰਦ ਸਮਝ ਕੇ
#ਕੋਟੀiਆਂ 👘 ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ !!

Leave a Comment