ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠਾਨ ਲਈ
ਉਹ #Sire ਚੜਾਉਣੀ ਔਖੀ ਨਈ
ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣੀਏ
#ATT ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਨਈ...

Leave a Comment