ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ 
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ,
#ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ :/ :( :'(
.
.
.
.
.
ਉੱਤੋ ਸਾਲੀ #ਠੰਡ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਆ
#ਬਾਪੂ ਪੈੱਗ ਲਾਉਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ... :3 :P 3:)

Leave a Comment