ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਆ
ohna ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾੜੀ ਦਾ,
.
.
ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਕਮਾ jeya #Status
ohna ਦੇ Muh ਤੇ ਮਾਰੀ ਦਾ...

Leave a Comment