ਰਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਵਿਚ ,
ਪਰ ਰੱਖੀ Look #ਦੇਸੀ ਆ ,
ਪਰ ਕਢ ਕੇ ਟੌਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ,
ਦੁਨੀਆ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ...

Leave a Comment