ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਉਹ
ਯਾਰੋ ਛੱਡੀ ਨਾ ਗਈ 😍
ਐਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੋਟ
ਦਿਲੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਗਈ 😜

Leave a Comment