ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਮੇਰੀ,
ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ #ਖਵਾਬ ਏ,
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ,
ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ #ਜਵਾਬ ਏ?

Leave a Comment