ਆਪਾਂ #Desi Look ਰੱਖੀ ਅਾ
Area 'ਚ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਰੱਖੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖੀ ਆ
ਰੱਖੇ ਨੇ Yaar Velly
ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ support ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਅਾ

Leave a Comment