ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ
ਕੇ ਉਹਦਾ #ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਤਾ
.
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ #ਧੜਕਨ
ਉਸ ਝੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ !!!

Leave a Comment