ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਏ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ,
ਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਜਾ ਵੇ ਤੂੰ #ਦਿਲ ਨਾਰ ਨੂੰ...
ਵੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾਂ ਕਰ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ,
ਨਈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ...

Leave a Comment