ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ,
ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈ
ਜੋ ਖੁੱਦ ਹੀ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਸੀ ਸਾਥੋਂ,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ...

Leave a Comment