♥ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ--•
• --ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ--•
•--ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ--•
•-- ਪਰ ਅਸੀ ਇੱਕ ਸਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ♥

Leave a Comment