ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੱਲੀਏ,
ਅਣਖਾਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਰੋਅਬ ਰੱਖ ਦੇ
#ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇ,
ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ❤️ 'ਚ #ਸਰਦਾਰ ਵੱਸਦੇ

Leave a Comment