ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ੲਿਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ
ੳੁਸ #ਰੁਮਾਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,,,ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੋੲੇ ਤੇ ਨੱਕ
ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਘਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 😀😂

Leave a Comment