ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ #ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਹਰ SECOND ਵਿਚ 0.5 cm ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ....
ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ....
.
.
.
.
ਤੇ ਇਹ ਸੱਪ #NOKIA ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  lol ;) :D

Leave a Comment