ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੇ,
ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ
ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ #ਗਰੀਬ ਹੈ :/ :(
.
.
.
.
ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ... :D :P

Leave a Comment