ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਫ੍ਰੀ 'ਚ,
ਜੇਕਰ ਕੰਘੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ
🙄🤔

ਤਾਂ ਭੀੜ 'ਚ 4 ਗੰਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ
ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ,
ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਊ...
😂😂😂

Leave a Comment