ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਸਮੈਕ ਦੇ ਰੱਜੇ,
ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਸੂਟੇ ਲਾਉਣ ,,
ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੀ
"ਕਾਕੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ" ਲਿਖਵਾਉਣ,,,

Leave a Comment