ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਨੀ ,
ਉਹ #ਜਿਗਰਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ...
ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਨੇ ਜੱਗ ਬੱਲੀਏ,
ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਵਚਾਲੇ ਲਾਦੂ ਅੱਗ ਬੱਲੀਏ ,

ਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ,
ਨੀ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਰਦਾ ,
ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਨੀ ,
ਉਹ #ਜਿਗਰਾ ਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ...

Leave a Comment