ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  7:30 ਜਦ ਦੁਗ-ਦੁਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ,
ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ Jatt ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ :D

Leave a Comment