ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ #ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਕੀਤੀ
ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਵੀ #ਗਰਾਰੀ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਆ...
ਐਡ ਕਰਕੇ #ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ #ਗਾਟੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ... :D :P

Leave a Comment