ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਲਾਊਂਗਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਕਰੂੰਗਾ
ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਭਰੂੰਗਾ
ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਹੱਕ ਜਤਾਨਾ
ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰੂੰਗਾ...

Leave a Comment