ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ☹️

ਫੇਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਗਏ 😀😂

Leave a Comment