ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਟ੍ਰੇਨ🚆 ਚ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਲੰਗੋਟ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ🙄

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰਤ: #Huggies ਨਹੀਂ ਹੈ ?🤔
ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ: ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ
ਸਿਰਫ ਮੂਤੀਸ ਹੈ 😂😂

Leave a Comment