ਬੈਠ Ke Splendor ਉੱਤੇ Ghumdi Si ਸ਼ਹਿਰ
Hun ਸਤਿ Sri ਅਕਾਲ Vi Nai ਬੋਲਦੀ__

Lagge ਬਦਨਾਮੀਆਂ Ton ਡਰ Hun ਤੈਂਨੂੰ
Paasa ਵੱਟ Lang ਜਾਂਵੇ ਕੋਲ Di__

Leave a Comment