ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ CCD ਵਿਚ ਕੋਫੀ ਪੀਣ ਗਲ ਪਈ___
ਨੀ...ਮੈਂ ਤੇਨੁੰ ਉਦੋ ਦਾ ਜਾਣਦਾ
ਜਦੋ ਤੂੰ ਛਬੀਲ ਚ ਡੋਲੁ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੀ ਸੀ___ :P

Leave a Comment