ਇਕ ਝੱਲੀ ਜਿਹੀ #ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਹੀ #ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੁਖਾਰ ਸੀ...

Leave a Comment