ਜਿਗਰੀ #ਯਾਰ, #ਨਾਰ ਤੇ #ਅਸਲਾ
ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ....
ਕਦੇ ..ਸੁੰਨਾ... ਨੀ... ਛੱਡੀ.. ਦਾ....
ਇੱਕੋ___ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ
ਗੱਡੀ ਤੇ ਨੱਡੀ ਦਾ .. :D :P

Leave a Comment