ਇਸ਼ਕ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ
ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ
ਇਸ਼ਕ਼ ਉਮਰ ਨਹੀ ਦੇਖਦਾ
ਬੱਸ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.. :( :'(

Leave a Comment