ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਭੂਤ ਹੈ ਸਵਾਰ !
ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰ ਲੱਭੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਨਾਰ !
ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਮੁਨ ਪੁੱਤ ਭੇਸ ਬਦਲਾਇਆ
ਤਿੰਨ ਗਿੱਠ ਦਾਹੜੀ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਸਰਦਾਰ !

Leave a Comment