ਤੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ
ਪਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ
ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ
ਤੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ
ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹੇਂਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ...

Leave a Comment