ਜੇ ਘਰਵਾਲੀ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂ ਆਉਂਦਾ
ਜੇ ਘਰਵਾਲੀ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਓਹ ਆਪ ਖਾਣ ਨੂ ਆੳਦੀ ਆ
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ? 🤔🤔

Leave a Comment