ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ,
ਕੋਈ 1 ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ
ਆਪਾਂ 10 ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਦਾ...

Leave a Comment