ਜੀਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ,,,
ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਨੀ
#ATTITUDE ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ
ATTITUDE ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨੀ

Leave a Comment