ਜੋੜਾ ਉੱਡ Gya ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ. . .
ਜੋੜਾ ਉੱਡ Gya ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ*
ਹੱਥ Dekh ਦੱਸ ਪੰਡਤਾਂ,,,
ਕਦ Vyaah ਹੋਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ :D

Leave a Comment