ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ.........
.
.
.
.
ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ
ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਹੋਇਆ...

Leave a Comment