ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਾਹਤ
ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ
ਬੱਸ 4 ਕਮੀਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ
ਆਖ਼ਿਰੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ

Leave a Comment