ਮੁੰਡਾ :- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਂ ?
.
ਕੁੜੀ :- ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ
.
ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ Wapis ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਆਂ
.
.
.
ਮੁੰਡਾ : ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਲੀਏ
ਤੂੰ #Shaktimaan ਏਂ :v ਹਾਹਾਹਾ :D :P

Leave a Comment