ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ,
ਟਾਈਮ ਚੱਕਣਾ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ
ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ
ਨਹੀ ਜੱਟੀ ਮਰਜੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ...

Leave a Comment