ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 😊 ਵਿੱਚ
ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ !!!

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ 😭
ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ !!!

Leave a Comment