ਜਦ ਮੈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਓਹ ਤੱਕਦੀ,
ਜਦ ਮੈ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਓਹ ਹੱਸਦੀ,

ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਸਦੇ ਪਿਅਾਰ ਨੇ,
ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ <3

Leave a Comment